ทำไมต้องมีการฝึกอบรม?

จากประกาศกระทรวงแรงงาน วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้มีการกําหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำให้ช่างไฟฟ้าทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการทำงาน ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ นายจ้าง 30,000 บาท ผู้ปฎิบัติงาน 5,000 บาท

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

รายละเอียดการสมัคร

1. แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ที่
  - สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ติดต่อ คุณชนิดาภา พิชิตการค้า โทร 02-285-4287 หรือ
  - บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดต่อ คุณวระวัฒน์ เลิศขำรูป โทร 089-515-0042
2. ทางศูนย์ฯ จะแจ้งประสานงานให้กรอกแบบฟอร์ม กพร.201 (ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ) และให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
  - รูปภาพ 1 นิ้ว 1 รูป
  - สำเนาวุฒิการศึกษา
  - หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ระบุว่าท่านที่จะเข้ารับการอบรมและทดสอบเป็นผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าภายในอาคาร)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ดำเนินการกรอกเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบให้เรียบร้อย มายังศูนย์ทดสอบ (บ. เซ็กโก้ เอ็นฯ จก.) และชำระเงิน
4. เมื่อศูนย์ได้เอกสารครบ จะติดต่อประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขออนุญาตดำเนินการทดสอบโดยประมาณ (1-2 สัปดาห์) ทางศูนย์จะแจ้งนัดหมายวันเวลาดังกล่าวให้กับผู้เข้าทดสอบทราบ
5. วันที่ทำการทดสอบ
  8.15 - 8.30 น. รายงานตัว
  9.00 - 10.00 น. ทดสอบภาคทฤษฎี
  10.00 - 12.00 น. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
  13.00 - 16.00 น. ทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)
6. ตรวจผลการทดสอบและรายงานผลการทดสอบภายใน 2 วัน
7. ประกาศผลการทดสอบและจัดทำหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบภายใน 3 วัน

หมายเหตุ
การแต่งกายวันทดสอบ ชุดทำงานรัดกุม สุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
ทางศูนย์จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ในกรณีทดสอบครั้งละไม่เกิน 30 คน